เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ
เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง เว็บไซต์ D3DXZ.COM กับ “ผู้ใช้บริการ” โดยผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเข้าสู่ระบบ เพื่อชําระเงินค่าสินค้าจากร้านค้า ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ” โดยเงื่อนไขการให้บริการนี้อาจมีลักษณะกระทบสิทธิของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียดและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์
 1. เมื่อเพิ่มเงินเข้าระบบแล้ว ทีมงานไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 2. การใช้โปรแกรม มีความเสี่ยงที่จะปิดการใช้งาน ID เกมของคุณ ซึ่งผู้พัฒนาไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวได้
 3. หากวันใดโปรแกรมไม่พร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด (รวมถึงโปรแกรมใช้งานไม่ได้อีกต่อไป เนื่องจากผู้พัฒนาไม่สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปใช้ได้) ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่สามารถคืนเงินโปรแกรมเช่าของคุณได้
 4. ผู้ใช้ต้องไม่ถูกถอดรหัส ถอดประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือดัดแปลง หากตรวจพบจะยุติการให้บริการกับลูกค้ารายนั้นทันที และไม่คืนค่าบริการแต่อย่างใด
 5. ผู้พัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อกําหนดทั่วไป
 1. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยร้านค้าอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้ง
 2. เว้นแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ๆ ที่ได้เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขในบริการให้ ถือว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ทั้งสิ้น
 3. ร้านค้าสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกการบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
การใช้บริการ
 1. ผู้ใช้บริการอาจเลือกใช้ชื่อบัญชี อีเมล์ และกำหนดรหัสผ่านของตนเอง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสผ่าน”) เพื่อใช้ในการทํารายการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลังตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของร้านค้า
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการทํารายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยร้านค้าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการใดๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว
 3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทํารายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ
 4. ผู้ใช้บริการสามารถใช้รหัสผ่านสําหรับการใช้บริการเติมเงินเข้าสู่แพลตฟอร์ม ชําระเงินค่าสินค้า และ/หรือการทําธุรกรรมใดๆ ซึ่งร้านค้าอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้า
 5. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการหากมีการป้อนรหัสผ่านผิดติดต่อกันมากกว่าจํานวนครั้งที่ร้านค้ากําหนด ร้านค้าจะระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติทันที ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการนี้ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อแจ้งความจํานงให้ร้านค้าดําเนินการตามวิธีอื่นใดที่ร้านค้ากําหนดเพื่อขอออกรหัสผ่านใหม่
 6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้เองผ่านแพลตฟอร์ม โดยจำเป็นต้องใช้งานอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลไว้ หากผู้ใช้บริการลืมอีเมล์ที่สมัครที่ให้ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลไว้ ร้านค้าสงวนสิทธิไม่ให้ความช่วยเหลือในการแปลงแปลงรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม การดําเนินการต่างๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทําธุรกรรมใดๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้ร้านค้าทราบ
 7. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่ร้านค้ากําหนดเรียกเก็บ ทั้งนี้ร้านค้าสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 8. ร้านค้าสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทํารายการเติมเงิน ดังต่อไปนี้
  • การทำรายการเติมเงินที่มีการใช้ข้อมูลที่ถูกปลอมแปลง
  • การทำรายการเติมเงินที่มียอดการใช้งานผิดปกติ ในลักษณะอันเป็นที่ต้องสงสัย ไม่พึงคล้ายการทำธุรกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป
 9. กรณีที่ร้านค้าตรวจพบว่า เงินในบัญชีของผู้ใช้บริการเกินกว่าวงเงินที่ร้านค้ากําหนดไว้ ร้านค้ามีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ จนกว่าผู้ใช้บริการได้รับการยืนยันตัวตนจากร้านค้า
 10. ร้านค้าจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้นหากการให้บริการใดๆ ของร้านค้าเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากร้านค้า
 11. กรณีที่ร้านค้าตรวจพบว่าบัญชีของผู้ใช้บริการมีการทำรายการธุรกรรมในลักษณะอันเป็นที่ต้องสงสัย ไม่พึงคล้ายการทำธุรกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป ร้านค้าขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบการทำรายการของผู้ใช้บริการ
Recommend